VÝPIS Z UZNESENIA zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov, konaného 01.08.2016 v Breznici

12.08.2016 13:40

 

VÝPIS Z UZNESENIA

zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov, konaného 01.08.2016 v Breznici

 

Výbor OZ CHPH Bardejov:

 

.II.   S c h v a ľ u j e :

 

3. Pre preteky holubov ročníka 2016 cenu 30.- €/objednaný box na prvé štyri preteky (príklad   

    chovateľ si objedná 1 box, uhradí 30 € a box má pridelený na prvé štyri preteky).

 

4. Cenu 0,30 €/ks za vopred nahlásené holuby na piaty pretek Brzeg s tým, že v prípade potreby by

    sa tento pretek doplatil z financií vyzbieraných za objednávku boxov a ak bude na predmetný  

    pretek nahlásených pod 1000 ks holubov, usporiadateľ preteku si vyhradzuje právo pretek zrušiť.

 

5.  Usporiadanie regionálnej výstavy ZO Svidník dňa 10.12.2016.

 

6. Dátum konania oblastnej konferencie OZ na deň 18.12.2016 vo Svidníku, resp. Stropkove.

 

 

 

III.  U k l a d á :

 

 1. Všetkým ZO nahlásiť predsedovi OZ počty objednaných boxov za ZO na prvé štyri preteky

      mladých holubov ročníka 2016.

      Zodpov.: predsedovia ZO                                                               Termín: do 21.08.2016

 

2. Všetkým ZO uhradiť platby za objednané boxy na prvé štyri preteky mladých holubov ročníka

     2016 na pokladníka OZ.

     Zodpov.: predsedovia ZO                                                               Termín: do 27.08.2016

 

3. ZO Svidník vydať propozície regionálnej výstavy a tieto zaslať predsedovi OZ, ktorý ich

    rozpošle dotknutým ZO a OZ.

    Zodpov.: predseda ZO Svidník                                                         Termín: do 31.10.2016

 

4. Všetkým ZO uhradiť na pokladníka OZ poplatky za na viac nasadené holuby v roku 2016

    nasledovne:

    BJ........ 11,03 eur

    GI.........  4,15 eur

    VS......  76,96 eur

    DE......  10,50 eur

    SK......  20,85 eur

    SP.......  15,90 eur

    ...................................

    Spolu:.. 139,39 eur

    Zodpov.: predsedovia ZO                                                               Termín: do 31.08.2016