Z á p i s n i c a zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici

28.01.2018 15:58

Z á p i s n i c a 

zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici

 

 

 

 

P r í t o m n í :

 

Za výbor OZ:

Tibor Gornaľ, Peter Dulák, Peter Evín, Jozef Bednár ml., (viď. priložená prezenčná listina).

Zástupcovia ZO:  Bardejov- Kotvan Vladimír, Svidník- Harvila Ján, Demjata- ing.Bašista Vladislav, Giraltovce – Horbaj Ján, Stropkov- MVDr.Gornaľ Tibor, Veľký Šariš- neprítomný                   

Za KK OZ:

Milan Kostár, Jaroslav Cerula

 

 

P r o g r a m :

 

1. Otvorenie - predseda OZ.

2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice - predseda OZ.

3. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadania výboru  – predseda OZ.

4. Preprava holubov na CV– Trenčín 2018-výbor OZ a predsedovia ZO

5. Pretekový plán na rok 2018 – výbor OZ a predsedovia ZO

6.Konferencia OZ

7.Rôzne.

8. Uznesenie.

9. Záver

 

 

Ad. 1. Otvorenie.

 

Rokovanie zasadania výboru OZ zahájil a viedol predseda OZ Tibor Gornaľ (predseda OZ), ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s návrhom programu schôdze výboru OZ, ktorý bol schválený.

 

            Ad. 2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice – predseda OZ.

 

Predsedajúcim bol navrhnutý za zapisovateľa Peter Dulák, za overovateľov zápisnice Kostár Milan a Peter Evín, ktorí boli následne aj schválení.

           

Ad. 3. Kontrola uznesenia posledného zasadania výboru – predseda OZ.

 

Predseda OZ konštatoval, že úlohy zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov, konaného dňa 02.11.2017 Vo Svidníku boli splnené.

 

 

Ad. 4. . Preprava holubov na CV– Trenčín 2018-výbor OZ a predsedovia ZO

 

 

Prepravu  holubov tam a späť zabezpečí p.Seliga Jaroslav za finančnú úhradu.Holuby mu budú dovezené v stredu večer do KE,po zbere,ktorý sa uskutoční večer o 19.00 v Kapušanoch.Dovoz holubov  z CV do OZ upresní po príchode do KE p.Seliga.

1

 

Ad. 5. Pretekový plán na rok 2018 – výbor OZ a predsedovia ZO

 

Po širokej diskusií  bol všetkými prítomnými schválený  pretekový plán na rok 2018,ten bude zaslaný všetkým ZO, spolu s touto  zápisnicou. Zaslaný bude aj OZ z KDTVR Šariš.

 

 

Ad. 6. Rôzne.

Schválený termín 20.2 2018 na zaslanie tajomníkovi OZ:evidenčné listy ZO, nahlášku MTZ-ZO(materiálu) a na pokladníka poplatok za člena ZO v cene 4 eur. Novým správcom internetovej stránky OZ-Bardejov sa stal Evin Peter                                                                                                                

Ad. 7. Uznesenie.

 

Po diskusii bolo prijaté nasledovne uznesenie.

 

 

UZNESENIE

zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov, konaného 17.1.2018 v Breznici

 

Výbor OZ CHPH Bardejov:

 

I.    B e r i e    n a    v e d o m i e :

 

1. Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadania výboru OZ, konaného 2.11.2017 vo Svidníku.

 

 

II.   S c h v a ľ u j e :

 

1. Program schôdze.

 

2. Zapisovateľa Petra Duláka a overovateľov zápisnice Milana Kostára a Petra Evína.

 

3.Prepravcu holubov OZ-Bardejov na CV v Trenčíne p.Seligu Jaroslava

 

 

4. Pretekový pán na rok 2018 s jedným nácvikom dňa 29.4 2018 Limanová

 

2

  5.Správcu internetovej stránky OZ-Bardejov p.Petra Evina

 

 

III.  U k l a d á :

 

 1. .Zaslanie originál evidenčných listov jednotlivých ZO na tajomníka OZ a tak isto na E-mail, následne aj nahlášok materiálu.

     Termín: do 20.2.2018                                                                          Zodpov.: predsedovia ZO

 

2. Na pokladníka OZ zaslanie poplatku za jednotlivých členov do OZ v cene 4 eur.

     Termín:do 20.2 2018                                                                             Zodpov.: predsedovia ZO

 

3. Odovzdať p.ing.Fiľarskému P. prístupové kódy k stránke OZ p.Evinovi P.

     Termín: do 31.1 2018                                                                           Zodpov.: predseda OZ

 

4. Všetkým ZO-Bardejov počty delegátov na konferenciu OZ-Bardejov,konanú 11.2 2018 vo Svidníku v reštaurácií POPTIS... BJ-5, SK-4, DE-3, SP-2, GI-2, VŠ-2

     Termín: 11.2 2018                                                                        Zodpov.: predsedovia ZO

 

 

 

Ad. 8. Záver.

 

Na záver sa predseda OZ poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a rokovanie výboru ukončil.

 

Zapisovateľ: Peter Dulák

Správnosť zápisu overili overovatelia zápisnice: Milan Kostár 

                                                                             Peter Evín

                                                    

 

Svidník 17.1.2018                                   

                                                                                             ..........................................

                                                                                                 Tibor Gornaľ

                                                                                          predseda OZ CHPH Bardejov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3